ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Πώς μπορώ να αλλάξω Προμηθευτή Ηλεκτρικού Ρεύματος;

Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή είναι πολύ απλή, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή στο μετρητή του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Το μόνο που απαιτείται είναι να υπογράψετε Σύμβαση Προμήθειας με τον Πάροχο που θα επιλέξετε προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία πελάτη στην οποία ανήκετε.


Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της αλλαγής Προμηθευτή;

Απαιτείται περίπου μια εβδομάδα από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης Προμήθειας και εξαρτάται από τις διαδικασίες του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ).


Υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αλλαγή Προμηθευτή;

Όχι, δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για την αλλαγή Προμηθευτή.


Κατά τη διάρκεια αλλαγής Προμηθευτή υπάρχει περίπτωση να μείνω χωρίς ρεύμα;

Όχι, δε θα υπάρξει καμία διακοπή ρεύματος κατά τη διαδικασία μεταφοράς. Η επιχείρησή σας ή το σπίτι σας δεν μένουν ούτε λεπτό χωρίς ρεύμα, καθώς η διαδικασία αλλαγής Προμηθευτή είναι καθαρά εμπορική. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι εγγυημένη από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).


Μπορείτε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας σε όλη την Ελλάδα;

Όλοι οι εναλλακτικοί πάροχοι μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να προμηθεύσουν με ηλεκτρική ενέργεια όλες τις περιοχές που είναι διασυνδεδεμένες με το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ενδεχομένως στο μέλλον να υπάρξει η δυνατότητα προμήθειας και σε περιοχές που ανήκουν στο Μη Διασυνδεδεμένο Δίκτυο Μεταφοράς, ανάλογα πάντα με τις επενδυτικές ενέργειες του Δικτύου Διανομής.


Τι γίνεται με την εγγύηση που έχω καταβάλει στη ΔΕΗ;

Η εγγύηση επιστρέφεται από τη ΔΕΗ με συμψηφισμό στον τελευταίο λογαριασμό της ΔΕΗ που αναφέρεται ως τελικός.


Πως γίνεται η τιμολόγηση ενός εκκαθαριστικού λογαριασμού;

Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η καταμέτρηση γίνει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο ή μικρότερο του τετραμήνου, τότε για την τιμολόγηση των καταναλώσεων εφαρμόζεται ο συντελεστής αναγωγής ημερών (αριθμός πραγματικών ημερών κατανάλωσης / 120 ημέρες).


Ποιες άλλες χρεώσεις θα δω στο λογαριασμό μου;

Στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, εκτός από τις ανταγωνιστικές χρεώσεις, περιλαμβάνονται οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, καθώς και οι αναλογούντες φόροι και τέλη που επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει, συνεισπράττονται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης και αποδίδονται στο κράτος.


Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να αλλάξω Πάροχο;

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για οικιακούς πελάτες:

 • Αντίγραφο τελευταίου εξοφλημένου, έναντι ή εκκαθαριστικού λογαριασμού. Ευδιάκριτη φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης επικυρωμένα από ΚΕΠ, Αστυνομία, ή δικηγόρο ή απλή φωτοτυπία με ταυτόχρονη επίδειξη του πρωτοτύπου.
 • Πρόσφατη ένδειξη του μετρητή κατανάλωσης.

Απαιτούμενα νομιμοποιητικά για εταιρείες ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ:

 • Ισχύον καταστατικό (τελευταίο κωδικοποιημένο).
 • Ανακοίνωση ΓΕΜΗ που αφορά την εκπροσώπηση της εταιρείας ή ΦΕΚ εκπροσώπησης.

Τι σημαίνει "έκπτωση συνέπειας”;

Έκπτωση συνέπειας ονομάζεται η έκπτωση που γίνεται στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος από τον πάροχο όταν ο λογαριασμός εξοφλείται έγκαιρα και δεν υπάρχουν οφειλές. Η έκπτωση αυτή δεν αφορά τη συνολική αξία του λογαριασμού (μαζί με φόρους, τέλη κ.α.) αλλά την καθαρή κατανάλωση. Μάθε περισσότερα για την έκπτωση συνέπειας διαβάζοντας το ενημερωτικό άρθρο μας.


Ποιος είναι υπεύθυνος για τις χρεώσεις κατανάλωσης;

Την ευθύνη των μετρήσεων για τους μετρητές χαμηλής τάσης την έχει ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Για τη μέση τάση υπεύθυνος είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Τις μετρήσεις αυτές, τις στέλνουν στον Πάροχο ο οποίος εκτελεί την τιμολόγηση.


Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ;

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου. Δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα εδώ.


Τι γίνεται σε περίπτωση βλάβης-διακοπής ρεύματος;

Όποιος και αν είναι ο πάροχος ρευματός σου, σε περίπτωση βλάβης αρμόδιος φορέας είναι ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να επισκεφθείς την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ εδώ: https://deddie.gr/el/upiresies/vlaves-diakopes-reumatos


Τι είναι ο καθολικός πάροχος ενέργειας;

Είναι η εταιρεία η οποία παρέχει ρεύμα σε καταναλωτές στους οποίους ο προηγούμενος πάροχος σταμάτησε να παρέχει ρεύμα για οποιονδήποτε λόγο. Ως καθολικοί πάροχοι έχουν οριστεί οι:

Οι πάροχοι αυτοί υποχρεούνται δια νόμου να αναλάβουν τους συγκεκριμένους καταναλωτές, με προσαύξηση της τάξεως του 12% (η σύγκριση κόστους έχει βασιστεί στο βασικό τιμολόγιο της ΔΕΗ).

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Πότε ενεργοποιείται η Σύμβαση Προμήθειας Αερίου;

Η Σύμβαση Προμήθειας θα ενεργοποιείται από και δια της ενεργοποίησης της Σύμβασης Σύνδεσης* και της χορήγησης κωδικού ΗΚΑΣΠ, ενώ η τιμολόγησή σας θα ξεκινά από την ημερομηνία ενεργοποίησης του Σημείου Παράδοσης. Ο Πελάτης θα ειδοποιείται για τα σχετιζόμενα με τη Σύμβαση Σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο από την οικεία ΕΔΑ.
Σύμβαση Σύνδεσης είναι η Σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της οικείας Εταιρείας Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) και του κυρίου του ακινήτου που χρησιμοποιεί ο πελάτης, ή του νόμιμου κατόχου του, ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, μετά την αποδοχή (έγκριση) από την πρώτη της Αίτησης Σύνδεσης με το δίκτυο διανομής, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που εμπεριέχονται σε αυτήν.


Τί είναι η Σύμβαση Προμήθειας Αερίου;

Είναι η Σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Παρόχου Φυσικού Αερίου και του πελάτη με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου και περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο μέρος της τους γενικούς όρους της Σύμβασης Προμήθειας, τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο υπηρεσιών και τιμών φυσικού αερίου, καθώς και οποιονδήποτε άλλο όρο συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ της Εταιρείας και του πελάτη, πάντα σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία.


Ποιοι είναι οι φόροι του Φυσικού Αερίου;

Οι φόροι, οι οποίοι επιβάλλονται στο φυσικό αέριο από την Ελληνική Νομοθεσία, είναι:

 • Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ: Απόφαση ΡΑΕ 43/2016 – Ισούται με 0,000021505 €/kWh.
 • Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ): ΦΕΚ Β’2536/2014 – Για προστατευόμενους καταναλωτές ισούται με 0,00035 €/kWh.
 • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ): Ν. 3986/2011 – 0,00108 €/kWh.
 • Φ.Π.Α.: Στη συνολική αξία (χρέωση προμήθειας, μεταφοράς, διανομής, ΤΑΕ, ΕΦΚ και Τέλος ΡΑΕ) επιβάλλεται ΦΠΑ 13%.
 • Ειδικό Τέλος 0,5%: Ν. 2093/1992 & Ν.2960/2001 – Ισούται με το 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναμικότητας και του ΕΦΚ. Δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

Γιατί αλλάζει η τιμή του φυσικού αερίου κάθε μήνα;

Με δεδομένο ότι το μικτό περιθώριο εμπορίας παραμένει σταθερό, η εξέλιξη των μηνιαίων τιμών φυσικού αερίου, είτε ανοδικά είτε πτωτικά, οφείλεται στο κόστος αγοράς φυσικού αερίου, το κόστος τελών διανομής από την Οικεία ΕΔΑ και το κόστος μεταφοράς φυσικού αερίου από το διαχειριστή ΕΣΦΑ.


Τι χρειάζεται για να συνδεθώ στο δίκτυο Φυσικού Αερίου;

Εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα στην περιοχή σου:

 • Αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου με έναν καυστήρα φυσικού αερίου (σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται και αντικατάσταση του λέβητα). Εάν διαθέτεις αυτόνομη θέρμανση τοποθετείται ένας ατομικός επιτοίχιος λέβητας στο χώρο σου.
 • Αίτηση σύνδεσης με Πάροχο Φυσικού Αερίου της περιοχής (αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία της αίτησης σύνδεσής σας και παρακολουθούμε εμείς την πορεία της).

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΩΡΑ!
217 000 4800

 

09:00 - 18:00 /
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

(*ισχύει αστική χρέωση)


Ρεύμα 1